[Strona główna]  [Położenie]  [Historia]  [Zabytki]  [Walory turystyczne]  [Jednostki organizacyjne]  [Sport]  [Galeria]  [Kontakt]
Gmina Skrwilno
Gmina Skrwilno
©2010 - UG Skrwilno
gmina@skrwilno.lo.pl
Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
Ogłoszenie o wynikach konkursu nr 2/2008 na „Organizację spotkania integrującego środowisko lokalne”
27.06.2008


    Na podstawie zarządzenia Nr 21/08 Wójta Gminy Skrwilno z dnia
23 czerwca 2008r. Komisja Konkursowa powołana do oceny ofert  rozstrzygnęła otwarty konkurs na organizację 3-dniowej wycieczki integrującej zamieszkałe na terenie gminy Skrwilno dzieci, rodziny, osoby starsze z osobami niepełnosprawnymi dla ok. 50 osób.

    Konkurs wygrała oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Skrwilno „Grodzisko”, która wpłynęła jako jedyna.
    


                                                          Przewodniczący Komisji
"SPOTKANIE RADOŚCI"
23.06.2008


    W dniu 21 czerwca 2008r ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich  odbyła się na placu przy Nadleśnictwie Skrwilno impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin pod nazwą „SPOTKANIE RADOŚCI”.
    Imprezę zorganizował Urząd Gminy Skrwilno oraz  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Skrwilno „GRODZISKO”.
Na placu przy Nadleśnictwie została  zbudowana wioska indiańska  przez 8-osobowy zespół HUU-SKA LUTA z Torunia . Oprawę i klimat spotkania tworzyła oryginalna muzyka Indian Ameryki Północnej.  Imprezę rozpoczęto indiańskim tańcem POW WOW oraz przeprowadzeniem ceremonii okadzania dymem z ziół. Następnie odbyły się prezentacje tańców indiańskich oraz wspólne wykonanie międzyplemiennegotańca INTERTRIBLE. W indiańskiej wiosce, uczestnicy mogli pomalować twarze w indiańskie barwy.
Ok. godziny 13 zostało rozpalone ognisko, przy którym można było upiec indiańskie placki kukurydziane, zawijane na kiju.
Na „Spotkaniu Radości” gościliśmy  Panią Elżbietę Singer- Konsultanta Regionalnego Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .
Nowy obraz
P1020557
P1020561
P1020580
P1020588
P1020620
P1020626
P1020637
P1020640
P1020643
P1020646
P1020648
P1020651
P1020652
P1020665
P1020671
P1020674
P1020705
P1020726
P1020729
Ogłoszenie o konkursie
23.07.2008

 
Wójt Gminy Skrwilno w dniu 23.07.2008r. ogłasza otwarty konkurs nr 3/2008 na realizację usługi integracji społecznej.ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA
Usługi integracji społecznej

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Skrwilno uzyskała dotację w wysokości 302 149,86 PLN, część tej dotacji przeznacza na realizację niżej określonych usług.

1.ZAMAWIAJĄCY
Wójt Gminy Skrwilno, (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

2.SPOTKANIE INFORMACYJNE
Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się  w Urzędzie Gminy Skrwilno ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno w sali nr 1, dnia 29.07.2008 r.
o godzinie  10:00.

3.PROCEDURA
Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

4.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)

OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych

WARIANTY
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Część I


„Warsztaty dla społeczności lokalnej”

Organizacja różnych,  ciekawych form warsztatowych dla różnych grup wiekowych na terenie Gminy Skrwilno. Zamawiający wymaga od usługodawcy dysponowaniem odpowiednią bazą lokalową podczas organizacji warsztatów oraz odpowiednio wykwalifikowaną kadrą. Warsztaty powinny odbywać się popołudniami co najmniej 4 dni w tygodniu przez okres 2 miesięcy. Zamawiający proponuje organizację warsztatów tanecznych, fotograficznych, kulinarnych itp.

Termin wykonania zamówienia: wrzesień- październik 2008r

Na realizację tej usługi przeznacza się kwotę maksymalnie do  22 500 zł

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.


Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: 1 dzień warsztatów.Część II

„Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych w 
   Okalewie i w Rudzie.”

Zamawiający wymaga od usługodawcy:
1.Przeprowadzenia remontu świetlicy w pałacu w Okalewie z uwzględnieniem aneksu kuchennego i zaplecza sanitarnego w celu dostosowania pomieszczeń do prowadzenia zajęć świetlicowych.
2.Doposażenia świetlic w Okalewie i w Rudzie w niezbędny sprzęt, materiały dydaktyczne, meble itp.
3.Zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry do obsługi świetlic oraz prowadzenia zajęć.
4.Zapewnienia bogatej oferty zajęć: dydaktycznych, edukacyjnych, terapeutycznych, integracyjnych, rozwojowych, artystycznych, rękodzielniczych, sportowych oraz związanych z tradycją i kulturą naszego regionu.
5.Wyposażenia w niezbędny sprzęt sportowy świetlicy środowiskowej w Okalewie oraz zapewnienia odpowiedniej kadry nadzorującej zajęcia sportowe.
6.Organizacji różnorodnych konkursów, wystaw, spotkań okolicznościowych dla uczestników zajęć.
7.Zorganizowania przynajmniej 1 wycieczki do miejsc związanych z historią i tradycją regionu.
8.Promocji i organizacji wolontariatu (możliwość organizacji szkoleń dla przyszłych wolontariuszy).
9.Integracji środowiska lokalnego poprzez włączenie w działania wszystkich grup społecznych.
10.Organizacji 2-tygodniowych półkolonii letnich w co najmniej 2 miejscowościach gminy Skrwilno.
11.Promocji działalności świetlic w regionie.


Zamawiający udostępni w formie umowy użyczenia obiekty w Okalewie i w Rudzie na realizację projektu oraz dokona bezpłatnego kosztorysu przeprowadzenia niezbędnych remontów.

Termin wykonania zamówienia: od 01.09.2008r do 31.12.2009r.

Na realizację tej usługi przeznacza się kwotę maksymalnie do  100 000 zł


Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: 1 dzień pracy świetlicy.

Jako oddzielną jednostkę definiuje się remont i doposażenie świetlic.

Część III

„Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodzin”

Utworzenie punktu konsultacyjnego dla rodzin, w którym wykorzystywane będą różne systemy wsparcia m.in. psychologiczne, socjalne, prawne, klub AA. Zamawiający wymaga od usługodawcy prowadzenia punktu przynajmniej 1 godzinę dziennie, poprzez dyżury specjalistów. Zamawiający udostępnia lokal, w którym będzie się mieścił punkt konsultacyjny. Zakup wyposażenia oraz ewentualny remont leży po stronie usługodawcy.


Termin wykonania zamówienia: od 01.10.2008r do 31.12.2009r.

Na realizację tej usługi przeznacza się kwotę maksymalnie do  45 062,88 zł


Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: 1 dzień pracy punktu konsultacyjnego.

Jako oddzielną jednostkę definiuje się remont i doposażenie punktu konsultacyjnego.

Część IV

„Opieka nad starszymi osobami”

Przeszkolenie opiekunek do osób starszych oraz zatrudnienie odpowiednio przeszkolonych pań do opieki nad osobami starszymi. Zamawiający wymaga od usługodawcy zapewnienia przynajmniej 10 osobom starszym, samotnym, stałej opieki poprzez sprzątanie, codzienne zakupy oraz pomoc w życiu codziennym.

Termin wykonania zamówienia: od 01.10.2008r do 31.12.2009r.

Na realizację tej usługi przeznacza się kwotę maksymalnie do  41 171,99 zł


Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: 1 godzina pracy opiekunki.

Jako oddzielną jednostkę definiuje się koszt szkolenia jednej opiekunki.
5.UPRAWNIENI USŁUGODAWCY
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:
1.Organizacje pozarządowe (NGOs)
2.Organizacje kościelne
3.Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,
4.Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze
5.Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne,

6.KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ

Część I

a.zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
b.przedstawienie spójnego programu realizowanych działań
c.kompleksowość i atrakcyjność planu warsztatów
d.dysponowanie odpowiednią bazą lokalową do przeprowadzenia warsztatów
e.dysponowanie osobami mogącymi przeprowadzić warsztaty
f.realizacja zadań w partnerstwie


Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

• Plan warsztatów
• CV personelu mającego realizować usługi
• List intencyjny przyszłych partnerów.
        


Część II
a.zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
b.przedstawienie spójnego programu realizowanych działań
c.kompleksowość i atrakcyjność harmonogramu realizowanych działań
d.dysponowanie min. 1 osobą z wykształceniem pedagogicznym lub pokrewnym lub min. rocznym doświadczeniem w pracy z dziećmi
e.realizacja zadań w partnerstwie

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

• Harmonogram realizowanych działań
• CV personelu mającego realizować usługi
• List intencyjny przyszłych partnerów.


Część III
a.zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
b.kompleksowość harmonogramu realizowanych działań
c.dysponowanie odpowiednio wykwalifikowana kadrą do pracy w punkcie konsultacyjnym.


Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

• CV personelu mającego realizować usługi


Część IV

a.zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
b.możliwość zapewnienia profesjonalnego szkolenia dla wybranych kandydatek, które mają doświadczenie w pracy z osobami starszymi
c.pomoc przynajmniej 10 osobom starszym, potrzebującym, z terenu gminy Skrwilno

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

• CV wybranych kandydatek na opiekunki
• Zaświadczenie z GOPS o potrzebie pomocy wybranym osobom starszym

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. spodziewanych rezultatów oferowanych usług, sposobu monitorowania ich osiągnięcia, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

7.PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

SKŁADANIE OFERT
a)Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy w Skrwilnie ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno, pokój nr 19 w terminie do 20.08.2008 r. do godziny 15.
b)Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt. a)
c)Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Warsztaty dla społeczności lokalnej” lub „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych w Okalewie i w Rudzie” lub „Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodzin” lub „Opieka nad starszymi osobami” ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

Druki można pobierać na stronie internetowej www.skrwilno.lo.pl w zakładce PPWOW oraz osobiście w Urzędzie Gminy Skrwilno, ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno w Referacie Świadczeń Rodzinnych pok. Nr 25.

OCENA OFERT
1.Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:
a.Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6
b.Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert).
Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.
c.Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),
2.Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 1 tygodnia od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.
3.Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.
4.Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

8.KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p. Aleksandra Meler pod nr telefonu (054) 270-00-12 wew.10,
e-mail: swiadczeniaskrwilno@o2.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy Skrwilno,
ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno Referat Świadczeń Rodzinnych pokój nr 25.


9.ZAŁĄCZNIKI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .
Formularz Oferty
Wzór Umowy
Wzór Sprawozdania
„Wycieczka integracyjna dla osób niepełnosprawnych”
25.07.2008


    W dniach 14-16 lipiec 2008r  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Skrwilno „GRODZISKO”  zorganizowało spotkanie integrujące środowisko lokalne w formie 3-dniowej wycieczki integracyjnej do Wadowic, Częstochowy i Krakowa dla mieszkańców z terenu gminy Skrwilno. Uczestnikami wycieczki były osoby niepełnosprawne w liczbie 25 wraz z opiekunami.
    Wycieczka została sfinansowana dzięki środkom pochodzącym z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.
Nowy obraz
Nowy obraz1
Nowy obraz3
Nowy obraz4
Nowy obraz5
Nowy obraz6
Nowy obraz7
Nowy obraz9
Nowy obraz10
Nowy obraz13
Nowy obraz14
Nowy obraz15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .
Zadanie Oferent Status oferty Przyznana kwota
Cz. I -„Warsztaty dla społeczności lokalnej” Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Skrwilno „Grodzisko” Oferta odrzucona, nie spełniono wszystkich kryteriów oceny technicznej, określonych przez zamawiającego -
Cz. II -„Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych w Okalewie i w Rudzie” Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Skrwilno „Grodzisko” w partnerstwie  z Jaskółką. Fundacją na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego 99.998,28 zł.
Cz. III -„Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodzin” - Nie wpłynęła żadna oferta -
Cz. IV- „Opieka nad starszymi osobami” Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Skrwilno „Grodzisko” w  partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skrwilnie Oferta odrzucona, nie spełniono wszystkich kryteriów oceny technicznej, określonych przez zamawiającego -
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU Nr 3/2008r
Usługi integracji społecznej
25.08.2008

   W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW)

   Wybór usługodawców odbył się w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. [Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) dopuszcza się stosowanie procedury CPP. ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .
Podpisanie umowy
27.08.2008

    W dniu 26.08.2008r  została podpisana  ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Skrwilno „Grodzisko” umowa na  świadczenie usług społecznych „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych w Okalewie i w Rudzie”  na łączną kwotę 99.998,28 zł.
Usługodawca będzie świadczył usługi w okresie od 01.09.2008r do 31.12.2009r.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA
Usługi integracji społecznej
08.09.2008

   W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Skrwilno uzyskała dotację w wysokości 302.149,86 PLN, część tej dotacji  przeznacza na realizację niżej określonych usług.

1.ZAMAWIAJĄCY
Gmina Skrwilno  (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:
ousługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych, lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów;
ousługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.

2.SPOTKANIE INFORMACYJNE
Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się  w Urzędzie Gminy Skrwilno ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno w sali nr 1, dnia 15.09.2008 r.
o godzinie  10:00.

3.PROCEDURA
Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

4.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)

OFERTY CZĘŚCIOWE
            Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

WARIANTY
             Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

„ Opieka nad osobami starszymi ”

Przeszkolenie opiekunek do osób starszych oraz zatrudnienie pań do opieki nad osobami starszymi. Zamawiający wymaga od usługodawcy zapewnienia przynajmniej 10 osobom starszym, samotnym, stałej opieki poprzez sprzątanie, codzienne zakupy oraz pomoc w życiu codziennym.

Termin wykonania zamówienia: od 01.10.2008r do 31.12.2009r.

Na realizację tej usługi przeznacza się kwotę maksymalnie do  41.170  zł

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: 1 godzina świadczonej usługi.

5.UPRAWNIENI USŁUGODAWCY
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:
1.Organizacje pozarządowe (NGOs)
2.Organizacje kościelne
3.Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,
4.Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze
5.Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne,

6.KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ


a.zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
b.oświadczenie o pomocy  przynajmniej 10 osobom starszym, potrzebującym, z terenu gminy Skrwilno

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

•   CV wybranych kandydatek na opiekunki
Oświadczenie o potrzebie pomocy przynajmniej 10 osobom starszym, potrzebującym, z terenu gminy Skrwilno


Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. spodziewanych rezultatów oferowanych usług, sposobu monitorowania ich osiągnięcia, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

7.PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

SKŁADANIE OFERT
a)Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy w Skrwilnie ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno, pokój nr 19 w terminie do 30.09.2008 r. do godziny 16.
b)  Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt. a)
c) Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Oferta na świadczenie usług: „Opieka nad osobami starszymi” ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

OCENA OFERT
1.Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:
a.Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6
b.Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert).
Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.
c.Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),
2.Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu1 tygodnia   od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.
3.Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.
4.Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

8.KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p. Aleksandrą Meler pod nr telefonu (054) 270-00-12 w. 10,
e-mail: swiadczeniaskrwilno@o2.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy Skrwilno,
ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno Referat Świadczeń Rodzinnych pokój nr 25.

9.ZAŁĄCZNIKI
Formularz Oferty
Wzór Umowy
Wzór Sprawozdania
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU Nr 4/2008r
Usługi integracji społecznej
06.10.2008


    W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW)

    Wybór usługodawców odbył się w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społecznościw zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. [Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) dopuszcza się stosowanie procedury CPP. ]

                                                                     Przewodniczący Komisji
Zadanie Oferent Status oferty Przyznana kwota
"Opieka nad osobami starszymi" Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie Oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego 35.614,80 zł
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .
OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI
15.10.2008

    W dniu 13.10.2008r Wójt Gminy Skrwilno podpisał z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skrwilnie porozumienie w sprawie zasad i trybu realizacji projektu
   „Opieka nad osobami starszymi”  na łączną kwotę 35.614,80 zł.
Projekt będzie realizowany w okresie od 15.10.2008r do 31.12.2009r.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .
Zajęcia Świetlicowe w ramach PPWOW
04.11.2008

   
            
w Rudzie                       w Okalewie
ruda
okalewo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .
„Opieka nad osobami starszymi”
14.01.2009


      W ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna gminy Skrwilno o statusie jednostki budżetowej przystąpił do konkursu „Opieka nad osobami starszymi” .Oferta techniczna została złożona w dniu 30.09.2008r.
     Zgodnie z porozumieniem dotyczącym realizacji usług, zawartym między Gminą Skrwilno a GOPS w Skrwilnie, ośrodek pomocy od dnia 15 października rozpoczął realizację powyższego zadania.
     W miesiącu październiku miała miejsce rekrutacja kandydatek na opiekunki nad osobami starszymi. Rekrutacja kandydatek i osób wymagających tego rodzaju usług, odbywała się w ramach pracy socjalnej pracowników socjalnych ops-u i rozeznania potrzeb w zakresie opieki nad osobami starszymi. W wyniku rekrutacji, wyłoniono 3 osoby, które następnie przeszły szkolenie w Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach w Skrwilnie. Celem szkolenia było uzyskanie odpowiednich kwalifikacji aby zapewnić odpowiednią opiekę osobom starszym.
     Opiekunki z dniem 1 grudnia 2008 roku podjęły pracę w ramach projektu, u 10 osób, które zgłosiły do ośrodka pomocy społecznej, że wymagają pomocy w formie usług opiekuńczych. Pomoc usługowa, dla tych osób jest nieodpłatna. Z tej formy pomocy, osoby będą korzystały nieodpłatnie do końca 2009 roku, środki na to pochodzą właśnie z realizowanego programu PPWOW.
     Dzięki realizacji powyższego działania, 3 panie otrzymały zatrudnienie, a osoby wymagające wsparcia w postaci usług opiekuńczych mają zapewnioną fachową pomoc i to nieodpłatnie.

Jest to dodatkowa działalność prowadzona przez ośrodek pomocy społecznej.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA  Nr 1/2009 NA
Usługi integracji społecznej
19.02.2009


W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Skrwilno uzyskała dotację w wysokości 302.149,86 PLN, część tej dotacji  przeznacza na realizację niżej określonych usług.

1.ZAMAWIAJĄCY
Gmina Skrwilno  (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:
- usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych (nie dotyczy działań realizowanych w ramach PPWOW), lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów;
- usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.

2.SPOTKANIE INFORMACYJNE
Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się  w Urzędzie Gminy Skrwilno ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno w sali nr 1, dnia 27.02.2009r.
o godzinie  10:00.

3.PROCEDURA
Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

4.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)

OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych

WARIANTY
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Część I
„Rozwój świadomości tradycji regionu m.in. poprzez promowanie żywności regionalnej i pokazy kulinarne”


Rozwój świadomości tradycji regionu poprzez organizację cyklu warsztatów promujących żywność regionalną w co najmniej 5 miejscowościach gminy Skrwilno. Usługa powinna być skierowana do dzieci i młodzieży, rodzin oraz osób starszych . Oczekiwana ilość uczestników:  przynajmniej 10 osób w każdej z miejscowości (50 osób łącznie osiągnięte w ciągu realizacji całego projektu) .  Zamawiający wymaga od usługodawcy dysponowaniem odpowiednią bazą lokalową umożliwiającą wykonanie usługi. W ramach spotkań w każdej z 5 miejscowości powinny zostać wyłonione co najmniej 3 potrawy regionalne. Zwieńczeniem  podjętych działań powinno być zorganizowanie 5 pokazów kulinarnych. 

Termin wykonania zamówienia: 01.04.2009r do 31.08. 2009r

Na realizację tej usługi przeznacza się kwotę maksymalnie do  21.441 zł

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.


Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: 1  miesiąc świadczenia usługi.Część II
„Warsztaty dla społeczności lokalnej”

Organizacja różnych,  ciekawych form warsztatowych dla dzieci i młodzieży, rodzin, osób starszych  na terenie Gminy Skrwilno. Oczekiwana ilość uczestników- przynajmniej 40 osób miesięcznie. Zamawiający wymaga od usługodawcy dysponowaniem odpowiednią bazą lokalową podczas organizacji warsztatów oraz odpowiednio wykwalifikowaną kadrą. Warsztaty powinny odbywać się popołudniami ca najmniej 3 razy w tygodniu po 2 godziny przez okres 6 miesięcy.


Termin wykonania zamówienia: od 01.04.2009r do 30.09.2009r.

Na realizację tej usługi przeznacza się kwotę maksymalnie do  20 000 zł


Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: 1 miesiąc świadczenia usługi.

.

Część III
„Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodzin ”


Utworzenie punktu konsultacyjnego dla rodzin, w którym wykorzystywane będą różne systemy wsparcia – co najmniej doradztwo prawne, psychologiczne, zawodowe. Zamawiający wymaga od usługodawcy prowadzenia punktu  poprzez dyżury specjalistów co najmniej 2 razy w tygodniu po 2 godziny . Zamawiający udostępnia lokal w Urzędzie Gminy Skrwilno , w którym należy przeprowadzić remont oraz doposażyć w sprzęt niezbędny do prowadzenia   punktu konsultacyjnego.


Termin wykonania zamówienia: od 01.04.2009r  do 31.12.2009r.

Na realizację tej usługi przeznacza się kwotę maksymalnie do  25 062 zł


Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: 1 miesiąc pracy punktu konsultacyjnego.

Jako oddzielną jednostkę definiuje się remont i doposażenie punktu konsultacyjnego.

Część IV
„Wzbogacenie oferty edukacyjnej dla najmłodszych mieszkańców gminy.”


Organizacja atrakcyjnych form zajęć  dla najmłodszych mieszkańców gminy. Oczekiwana ilość uczestników- przynajmniej 15 dzieci miesięcznie. Zamawiający wymaga od usługodawcy dysponowania odpowiednią bazą lokalową do przeprowadzenia usługi.

Termin wykonania zamówienia: od 01.04.2009r do 30.06.2009r.

Na realizację tej usługi przeznacza się kwotę maksymalnie do  10 000 zł


Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: 1 miesiąc świadczonej usługi.

Jako oddzielną jednostkę definiuje się ewentualne doposażenie niezbędne do wykonania usługi.5.UPRAWNIENI USŁUGODAWCY
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:
1.Organizacje pozarządowe (NGOs)
2.Organizacje kościelne
3.Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,
4.Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze
5.Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne,

6.KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ

Część I

a.zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
b.przedstawienie spójnego programu realizowanych działań
c.dysponowanie odpowiednią bazą lokalową do przeprowadzenia warsztatów
d.realizacja zadań w partnerstwie


Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

- Harmonogram realizowanych działań
- Oświadczenie o posiadaniu bazy lokalowej
- List intencyjny przyszłych partnerów.
        


Część II
a.zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
b.przedstawienie spójnego programu realizowanych działań
c.kompleksowość i atrakcyjność realizowanych działań
d.dysponowanie osobami mogącymi przeprowadzić warsztaty
e.dysponowanie odpowiednią bazą lokalową

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

- Plan warsztatów
- CV personelu mającego realizować usługi
- Oświadczenie o posiadaniu bazy lokalowej


Część III
a.zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
b.dysponowanie odpowiednio wykwalifikowaną kadrą do pracy w punkcie konsultacyjnym.


Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

- CV personelu mającego realizować usługi


Część IV

a.zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
b.przedstawienie spójnego programu realizowanych działań
c.kompleksowość i atrakcyjność realizowanych działań
d.dysponowanie odpowiednią bazą lokalową
e.dysponowanie odpowiednią kadrą do wykonania usługi

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

- Oświadczenie o posiadaniu bazy lokalowej
- Informacja na temat osób, które będą realizowały usługę


Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. spodziewanych rezultatów oferowanych usług, sposobu monitorowania ich osiągnięcia, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

7.PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT


SKŁADANIE OFERT
a) Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy w Skrwilnie ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno, pokój nr 19 w terminie do 13.03.2009 r. do godziny 15.
b) Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt. a)
c) Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Dla Części I - „Rozwój świadomości tradycji regionu m.in. poprzez promowanie żywności regionalnej i pokazy kulinarne”

Dla Części II - „Warsztaty dla społeczności lokalnej”

Dla Części III -„Utworzenie i  prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodzin”

Dla Części IV- „Wzbogacenie oferty edukacyjnej dla najmłodszych mieszkańców gminy.”

ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.Druki można pobierać na stronie internetowej www.skrwilno.lo.pl w zakładce PPWOW oraz osobiście w Urzędzie Gminy Skrwilno, ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno w Referacie Świadczeń Rodzinnych pok. Nr 25.OCENA OFERT
1.Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:
a.Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6
b.Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert).
Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.
c.Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),
2.Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 2 tygodni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.
3.Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.
4.Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

8.KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p. Aleksandra Meler pod nr telefonu (054) 270-00-12 wew. 10,
e-mail: swiadczeniaskrwilno@o2.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy Skrwilno,
ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno Referat Świadczeń Rodzinnych pokój nr 25.

9.ZAŁĄCZNIKI
Formularz Oferty
Wzór Umowy
Wzór Sprawozdania
Wzór Porozumienia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .
Zadanie Oferent Status oferty Przyznana kwota
Cz. I -  „ Rozwój świadomości tradycji regionu m.in. poprzez promowanie żywności regionalnej i pokazy kulinarne” Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Skrwilno „Grodzisko” w partnerstwie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Okalewie-Kolonia Oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego 21.400,00 zł
Cz. II  - „Warsztaty dla społeczności lokalnej” Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Skrwilno „Grodzisko” Oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego 19.998,90 zł
Cz. III -„Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodzin” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie Oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego 25.035,04 zł
Cz. IV-   „Wzbogacenie oferty edukacyjnej dla najmłodszych mieszkańców gminy.” Gminne Przedszkole w Skrwilnie Oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego 9.999,00 zł
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU Nr 1/2009r
Usługi integracji społecznej
20.03.2009

   W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW)

   Wybór usługodawców odbył się w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. [Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) dopuszcza się stosowanie procedury CPP. ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .
Przewodniczący Komisji
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .
Lista nowych form aktywności społecznej powstałych w wyniku realizacji PPWOW w gminie Skrwilno
31.03.2009

1) Powstanie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Skrwilno „GRODZISKO” oraz ciągły wzrost liczby jego członków.

2) Udział mieszkańców  w warsztatach aktualizujących Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych .

3) Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym- „Spotkanie Radości”, wycieczka integracyjna.

4) Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych w Okalewie i w Rudzie-  zajęcia prowadzone metodą ruchu rozwojowego W. Sherborne oraz Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona, warsztaty rysowniczo – rzeźbiarskie, warsztaty muzykoterapii, biblioterapia; praca z bajką terapeutyczną, metaforą, rozwój kompetencji społecznych – praca Metodą Dramy

5) Rozwój wolontariatu dzięki powstałym świetlicom środowiskowym – pomoc wolontariuszy w trakcie prowadzenia zajęć oraz w utrzymaniu czystości w pomieszczeniach świetlicowych.

6) Rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia zaoferowali swoją pomoc i wsparcie przy prowadzeniu świetlic.

7) Zaangażowanie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy w realizację projektu dot. rozwoju świadomości tradycji regionu.

8) Wzbogacenie oferty edukacyjnej dla najmłodszych mieszkańców gminy – warsztaty promujące zdrowy styl życia wśród dzieci.

9) Szeroki wachlarz zajęć warsztatowych dla wszystkich mieszkańców gminy- warsztaty muzyki  i rytmiki, warsztat rękodzieła artystycznego (m.in. kwiaty z bibuły, świąteczne ozdoby na stół), warsztat rysowniczo – rzeźbiarski,  zajęcia sportowe- Taekwondo Olimpijskie .

10) Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Skrwilno poprzez lepszą dostępność do specjalistycznych usług – utworzenie punktu konsultacyjnego dla rodzin.

11) Opieka nad osobami starszymi -zapewnienie pomocy i wsparcia w życiu codziennym seniorom z terenu Gminy Skrwilno.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  Nr 2/2009 NA
Usługi integracji społecznej
z dnia 06.04.2009r

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Skrwilno uzyskała dotację w wysokości 302.149,86 PLN, część tej dotacji  przeznacza na realizację niżej określonych usług.

1.ZAMAWIAJĄCY
Gmina Skrwilno  (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:
ousługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych (nie dotyczy działań realizowanych w ramach PPWOW), lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów;
ousługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.

2.SPOTKANIE INFORMACYJNE
Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się  w Urzędzie Gminy Skrwilno ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno w sali nr 1, dnia 10.04.2009r
o godzinie  10:00.

3.PROCEDURA
Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

4.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)

OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

WARIANTY
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


„Szkolenia i wyjazdy studyjne”

Zorganizowanie 3-dniowego wyjazdu studyjnego w celu zaobserwowania dobrych praktyk  oraz 2 –dniowego szkolenia dla lokalnych liderów, usługodawców realizujących Program Integracji Społecznej na terenie gminy Skrwilno, członków Komisji Konkursowych, członków Zespołów Roboczych, osób aktywnych społecznie. Oczekiwana ilość uczestników:  przynajmniej 20 osób. Zamawiający wymaga od usługodawcy zapewnienia zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu. Usługodawca jest zobowiązany do  zapewnienia materiałów szkoleniowych oraz certyfikatów ukończenia szkolenia dla uczestników.


Termin wykonania zamówienia:  maj 2009 rok

Na realizację tej usługi przeznacza się kwotę maksymalnie do  30 214

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.


Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: wykonanie usług opisanych powyżej na rzecz 1 beneficjenta

.


5.UPRAWNIENI USŁUGODAWCY
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:
1.Organizacje pozarządowe (NGOs)
2.Organizacje kościelne
3.Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,
4.Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze
5.Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne,

6.KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ

a.zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
b.przedstawienie spójnego programu realizowanych działań
c.kompleksowość i atrakcyjność wyjazdu studyjnego i szkolenia
d.dysponowanie odpowiednim transportem dostosowanym do przewozu osób
e.dysponowanie odpowiednio wykwalifikowaną kadrą do przeprowadzenia   szkoleniaZamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

•Oświadczenie o dysponowaniu transportem osobowym
•CV personelu mającego realizować usługi


Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. spodziewanych rezultatów oferowanych usług, sposobu monitorowania ich osiągnięcia, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.


7.PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

SKŁADANIE OFERT
a)Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy w Skrwilnie ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno, pokój nr 19 w terminie do 27.04.2009 r. do godziny 15.
b)Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt. a)
c)Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Szkolenia i wyjazdy studyjne”

ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

Druki można pobierać na stronie internetowej www.skrwilno.lo.pl w zakładce PPWOW oraz osobiście w Urzędzie Gminy Skrwilno, ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno w Referacie Świadczeń Rodzinnych pok. Nr 25


OCENA OFERT
1.Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:
a.Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6
b.Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert).
Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.
c.Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),
2.Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 1 tygodnia od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.
3.Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.
4.Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

8.KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p. Aleksandra Meler pod nr telefonu (054) 270-00-12 wew. 10,
e-mail: swiadczeniaskrwilno@o2.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy Skrwilno,
ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno Referat Świadczeń Rodzinnych pokój nr 25.

9.ZAŁĄCZNIKI
Formularz Oferty
Wzór Umowy
Wzór Sprawozdania
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU Nr 2/2009r
Usługi integracji społecznej
29.04.2009

   W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW)

   Wybór usługodawców odbył się w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. [Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) dopuszcza się stosowanie procedury CPP. ]
Zadanie Oferent Status oferty Przyznana kwota
"Szkolenia i wyjazdy studyjne" Regionalne Centrum Integracji Europejskiej we Włocławku Oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego 30 150,00  zł
Przewodniczący Komisji
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .
„KASZUBSKIE INSPIRACJE”

   W dniach 4-8 maja 2009r odbył się 3-dniowy wyjazd studyjny połączony z 2-dniowym szkoleniem na temat pozyskiwania funduszy unijnych, w którym uczestniczyła 20-osobowa grupa z gminy Skrwilno (woj. kujawsko- pomorskie): liderzy gminni, usługodawcy Programu Integracji Społecznej, członkowie Komisji Konkursowych, członkowie Zespołów Roboczych, osoby aktywnie społecznie.
Grupa rozpoczęła swoja wizytę w woj. pomorskim od przyjazdu do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku gdzie zapoznała się z  lokalnymi inicjatywami, tradycją, historią, językiem i kulturą Kaszub. W tym szczególnym miejscu  uczestnicy wyjazdu zapoznali się z możliwościami wykorzystania środków unijnych w promocji kultury i dziedzictwa narodowego.
   Ogromnym sukcesem okazał się  przejazd do gminy Cedry Wielkie gdzie grupa podczas spotkania z pracownikami samorządowymi zapoznała się z infrastrukturą ekonomiczną, zaznajomiła się z bieżącymi oraz z zrealizowanymi projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Spotkanie z osobami  , które w gminie zajmują się wyłącznie pozyskiwaniem środków unijnych ich bezpośredni kontakt i wymiana zdań oraz  doświadczeń dostarczyła nam wielu cennych wskazówek i pomysłów, które będziemy chcieli wprowadzić w życie na terenie naszej gminy.
   Ważnym elementem bogatym w cenne doświadczenia okazała się  także wizyta w gminie Pszczółki. Pobyt w tej gminie rozpoczęliśmy od wizyty w Muzeum Miodu w Skowarczu. Jest to muzeum interaktywne, które poza zwiedzaniem pozwala odwiedzającym na „doświadczenie” wielu miodowych przyjemności.
   Ostatnim punktem 3-dniowego wyjazdu studyjnego połączonego z 2-dniowym szkoleniem, była wizyta w miejscowości Różyny. Pobyt rozpoczął się od przywitania nas przez wójta Gminy Pszczółki, Panią Hannę Brejwo a także przez dzieci lokalnej Szkoły Podstawowej, które specjalnie na tą okazję przygotowały przedstawienie, a liderki Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały drobny poczęstunek. Po zakończonym spektaklu, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich, które brały udział w wyjeździe mogły wymienić doświadczenia i rady z niedawno reaktywowanym  Kołem Gospodyń Wiejskich Różyny.
Część szkoleniowa naszego wyjazdu to dwa owocne dni podczas których uczestnicy zapoznali się funduszami strukturalnymi, nowymi programami operacyjnymi, logiką projektową, podstawami przygotowania projektu, sprawozdawczością. Szkolenie na temat: „Pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej” prowadził dr Tadeusz Trocikowski – ekspert ds. funduszy europejskich.
   Cała wizyta przebiegła bardzo pomyślnie a zdobyta wiedza, umiejętności i doświadczenia na pewno zaprocentują w przyszłym działaniu samorządowców, liderów gminnych i osób aktywnych społecznie, nie tylko podczas pozyskiwania środków unijnych ale także w pracy codziennej wykorzystywanej dla lokalnej społeczności.

                                                                    Koordynator gminny PPWOW
                                                                              Aleksandra Meler
DSC01406
DSC01414
DSC01435
DSC01439
DSC01539
DSC01555
DSC01615
DSC01624
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .
„ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE W GMINIE SKRWILNO”

    Od dnia 01 września 2008r Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Skrwilno oraz Jaskółka. Fundacja na rzecz rozwoju społecze
ństwa obywatelskiego realizują w partnerstwie projekt dotyczący „Organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych w  Okalewie i w Rudzie.” Działaniami projektowymi objęte zostały dzieci z miejscowości Okalewo i Ruda oraz okolicznych miejscowości.
W ramach projektu przeprowadzono remont w pomieszczeniach świetlicowych w zabytkowym Pałacu w Okalewie oraz  zakupiono niezbędne wyposażenia do prowadzenia zajęć w Okalewie  i Rudzie.
Od listopada 2008r w obydwu miejscowościach naszej gminy ruszyły zajęcia świetlicowe. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny. Jeden dzie
ń to spotkanie z edukatorem – opiekunem świetlicy, zajęcia nakierowane głównie na integrację dzieci i młodzieży poprzez zespołowe gry i zabawy, spotkania oraz aktywizację dzieci i młodzieży poprzez zaangażowanie się w działania wolontarystyczne.  Drugi dzień spotkań jest zróżnicowany pod względem tematycznym:
• w okresie od listopada 2008 do stycznia 2009 były to warsztaty rysowniczo – rzeźbiarskie, prowadzone przez artystę rzeźbiarza. W trakcie zajęć dzieci młodzież mogły rzeźbić w drewnie, lepić z gliny oraz spróbować swoich sił jako malarze. Wytwory ich ciężkiej pracy możemy podziwiać w obydwu świetlicach,
•w okresie od lutego do kwietnia 2009 zajęcia miały także charakter artystyczny, gdyż były to warsztaty muzykoterapii, prowadzone przez muzykologa (muzykoterapeutę). Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem wszystkich form aktywności muzycznej dziecka tj. śpiew, ruch przy muzyce, słuchanie muzyki, gra na instrumentach i tworzenie. Niekiedy formom tym towarzyszyły różnorodne techniki plastyczne,
•obecnie czyli od maja do lipca 2009 odbywają się zajęcia z edukatorem pracującym    metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne oraz Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona. Zajęcia te mają głównie na celu poznanie własnego ciała, usprawnianie motoryki oraz poczucia własnej siły, sprawności i związanych z tym możliwości ruchowych.
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to system ćwicze
ń i zabaw ruchowych, które wywodzą się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłym — tzw. baraszkowanie pojawiające się we wczesnym dzieciństwie,
•w okresie od września do grudnia 2009 odbędą się zajęcia prowadzone przez trenera kompetencji społecznych, który poprowadzi zajęcia z biblioterapii; pracy z bajką terapeutyczną, metaforą,. Popracuje także nad rozwojem kompetencji społecznych poprzez pracę Metodą Dramy.
Dodatkowo w lipcu 2009 roku w obydwu miejscowościach odbywają się dwutygodniowe półkolonie letnie.
Nad prawidłowym przebiegiem całości zajęć nadzór sprawuje psycholog – superwizor, który udziela wsparci merytorycznego prowadzącym w  planowaniu i realizacji zajęć oraz pomaga rozwiązać trudne sytuacje wychowawcze zaistniałe w trakcie zajęć.
Nowy obraz
Nowy obraz2a
Nowy obraz3
Nowy obraz4
Nowy obraz6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .
Gmina Skrwilno-PPWOW-Zaw.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 1/2010 NA
Usługi integracji społecznej
z dnia 31.05.2010 r.


W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina  Skrwilno  uzyskała dotację w wysokości  307.531,47 PLN, część tej dotacji przeznacza na realizację niżej określonych usług.

1.ZAMAWIAJĄCY
Gmina Skrwilno, (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszka
ńcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:
ousługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działa
ń realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych (nie dotyczy działań realizowanych w ramach PPWOW), lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów;
ousługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.

2.SPOTKANIE INFORMACYJNE
Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się  w Urzędzie Gminy Skrwilno ul. Rypi
ńska 7, 87-510 Skrwilno w sali nr 1, dnia 07.06.2010         o godzinie  11.00.

3.PROCEDURA
Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie
ń publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

4.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)

OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

WARIANTY
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Część I.

„Edukacja w zakresie zdrowego stylu życia i profilaktyka zdrowotna mieszka
ńców gminy”

Organizowanie działa
ń informacyjnych i edukacyjnych skierowanych do mieszkańców gminy Skrwilno w różnych grupach wiekowych,  dotyczących promowania zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowotnej. Zamawiający wymaga od usługodawcy dysponowaniem odpowiednią bazą lokalową oraz odpowiednio wykwalifikowaną kadrą. Zamawiający proponuję np. organizację akcji uświadamiającej w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa dla wszystkich mieszkańców gminy oraz sprowadzenie autobusu do poboru krwi. Zamawiający wymaga minimalnej liczby odbiorców ok. 100 osób oraz minimalnej liczby 10 dni i 80 godz. świadczenia usługi. Usługodawca powinien zapewnić wyżywienie oraz opiekę jeśli będzie taka konieczność.

Termin wykonania zamówienia:  lipiec - sierpie
ń 2010
Na realizację tych usług przeznacza się maksymalnie kwotę: 23.335,45 zł

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działa
ń informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: 1 miesiąc pracy usługodawcy.

Jako oddzielną jednostkę definiuje się zakup środków trwałych.

Część II.

„Organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży”

Organizacja 10 dniowych półkolonii dla dzieci i młodzieży. Zamawiający wymaga od usługodawcy organizacji zajęć tematycznych, które rozwijają indywidualne zainteresowania. Integracja dzieci i młodzieży poprzez zespołowe gry i zabawy oraz spotkania. Zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do piątku po    3 godz. dziennie. Zamawiający wymaga od usługodawcy dysponowaniem odpowiednią bazą lokalową podczas organizacji zajęć oraz odpowiednio wykwalifikowaną kadrą z terenu gminy Skrwilno. Oczekiwana ilość uczestników ok. 40 osób. Usługodawca powinien zapewnić podstawowe artykuły spożywcze podczas zajęć np. woda, itp.

Termin wykonania zamówienia:  05-16.07.2010
Na realizację tych usług przeznacza się maksymalnie kwotę: 12.000,00zł

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działa
ń informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: 1 dzie
ń pracy usługodawcy

Jako oddzielną jednostkę definiuje się ewentualne doposażenie niezbędne do wykonania usługi.

5.UPRAWNIENI USŁUGODAWCY
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:
1.Organizacje pozarządowe (NGOs)
2.Organizacje kościelne
3.Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,
4.Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze
5.Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne,

6.KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ.

Część I
a.zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
b.kompleksowość harmonogramu realizowanych działa
ń
c.dysponowanie odpowiednio wykwalifikowaną kadrą do świadczenia usługi
d.realizacja zada
ń w partnerstwie
e.dysponowanie odpowiednią bazą lokalową


Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:


•informacje na temat osób, które  mają realizować usługę
•Oświadczenie o posiadaniu bazy lokalowej
•List intencyjny przyszłych partnerów

             Części II
a.zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
b.przedstawienie spójnego programu realizowanych działa
ń
c.kompleksowość i atrakcyjność harmonogramu realizowanych działa
ń
d.dysponowanie min. 1 osobą z wykształceniem pedagogicznym lub pokrewnym lub min. rocznym doświadczeniem w pracy z dziećmi z terenu gminy Skrwilno

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

•Plan półkolonii
•CV personelu mającego realizować usługi
•Oświadczenie o posiadaniu bazy lokalowej


Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. spodziewanych rezultatów oferowanych usług, sposobu monitorowania ich osiągnięcia, przewidywanych działa
ń informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

7.PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

SKŁADANIE OFERT
a)Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do  Urzędu Gminy w Skrwilnie ul. Rypi
ńska 7, 87-510 Skrwilno, pokój nr 19 w terminie do 21.06.2010 do godz. 15.00
b)Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt. a)
c)Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Oferta na świadczenie usług:
Dla Części I - „ Edukacja w zakresie zdrowego stylu życia i profilaktyka zdrowotna mieszka
ńców gminy”


Dla Części II - „Organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży”

ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.
Druki można pobierać na stronie internetowej www.skrwilno.lo.pl w zakładce PPWOW oraz osobiście w Urzędzie Gminy Skrwilno, ul. Rypi
ńska 7, 87-510 Skrwilno w Referacie Świadczeń Rodzinnych pok. Nr 25.

OCENA OFERT
1.Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:
a.Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6
b.Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert).
Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działa
ń zaproponowanych przez Usługodawcę.
c.Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),
2.Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 1 tygodnia od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłosze
ń.
3.Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich stara
ń do polubownego rozwiązania sporu.
4.Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

8.KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p. Martą Meler pod nr telefonu (54) 270 00 12 wew. 10 lub, e-mail: swiadczeniaskrwilno@o2.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy Skrwilno, ul. Rypi
ńska 7, 87-510 Skrwilno, Referat Świadczeń Rodzinnych pokój nr 25.

9.ZAŁĄCZNIKI
Formularz Oferty
Wzór Umowy
Wzór Sprawozdania
Wzór Porozumienia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .
Przewodniczący Komisji
Zadanie Oferent Status oferty Przyznana kwota
Cz. I -  „Edukacja z zakresie zdrowego stylu życia i profilaktyka zdrowotna mieszkańców gminy” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Skrwilno „Grodzisko” Oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego 23.335,00zł
Cz. II  - „Organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży” Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Skrwilno „Grodzisko” Oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego 12.000,00zł
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU Nr 1/2010 r.
Usługi integracji społecznej
22.06.2010

   W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW)

   Wybór usługodawców odbył się w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. [Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie
ń publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) dopuszcza się stosowanie procedury CPP. ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 2/2010 NA
Usługi integracji społecznej
z dnia 28.06.2010


W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina  Skrwilno  uzyskała dotację w wysokości  319.531,47 PLN, część tej dotacji przeznacza na realizację niżej określonych usług.

1.ZAMAWIAJĄCY
Gmina Skrwilno, (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszka
ńcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:
ousługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działa
ń realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych (nie dotyczy działań realizowanych w ramach PPWOW), lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów;
ousługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.

2.SPOTKANIE INFORMACYJNE
Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się  w Urzędzie Gminy Skrwilno ul. Rypi
ńska 7, 87-510 Skrwilno w sali nr 1, dnia 05.07.2010         o godzinie  10.00.

3.PROCEDURA
Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie
ń publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

4.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)

OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

WARIANTY
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


„Rozwój świadomości tradycji regionu m.in. poprzez promowanie żywności regionalnej i pokazy kulinarne”

Rozwój świadomości tradycji regionu poprzez organizację cyklu warsztatów promujących żywność regionalną w minimalnie 3 miejscowościach gminy Skrwilno rozszerzoną o naukę rękodzieła artystycznego. Usługa powinna być skierowana do dzieci i młodzieży, rodzin oraz osób starszych . Oczekiwana ilość uczestników:  przynajmniej 10 osób w każdej z miejscowości (minimalnie 30 osób łącznie osiągnięte w ciągu realizacji całego projektu) .  Zamawiający wymaga od usługodawcy dysponowaniem odpowiednią bazą lokalową umożliwiającą wykonanie usługi. Zwie
ńczeniem  podjętych działań powinno być zorganizowanie 3 pokazów kulinarnych. 

Termin wykonania zamówienia:  lipiec - sierpie
ń 2010
Na realizację tych usług przeznacza się maksymalnie kwotę: 9.000,00 zł

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działa
ń informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.
Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: 1 miesiąc pracy usługodawcy.


5.UPRAWNIENI USŁUGODAWCY
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:
1.Organizacje pozarządowe (NGOs)
2.Organizacje kościelne
3.Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,
4.Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze
5.Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne,

6.KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ.

a.zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
b.przedstawienie spójnego programu realizowanych działa
ń
c.dysponowanie odpowiednią bazą lokalową do przeprowadzenia warsztatów
d.realizacja zada
ń w partnerstwie
Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

•Harmonogram realizowanych działa
ń
•Oświadczenie o posiadaniu bazy lokalowej
•List intencyjny przyszłych partnerów

            
Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. spodziewanych rezultatów oferowanych usług, sposobu monitorowania ich osiągnięcia, przewidywanych działa
ń informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

7.PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

SKŁADANIE OFERT
a)Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do  Urzędu Gminy w Skrwilnie ul. Rypi
ńska 7, 87-510 Skrwilno, pokój nr 19 w terminie do 09.07.2010 do godz. 15.00
b)Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt. a)
c)Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Oferta na świadczenie usług:
„Rozwój świadomości tradycji regionu m.in. poprzez promowanie żywności regionalnej i pokazy kulinarne”

ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.
Druki można pobierać na stronie internetowej www.skrwilno.lo.pl w zakładce PPWOW oraz osobiście w Urzędzie Gminy Skrwilno, ul. Rypi
ńska 7, 87-510 Skrwilno w Referacie Świadczeń Rodzinnych pok. Nr 25.

OCENA OFERT
1.Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:
a.Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6
b.Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert).
Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działa
ń zaproponowanych przez Usługodawcę.
c.Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),
2.Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 1 tygodnia od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłosze
ń.
3.Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich stara
ń do polubownego rozwiązania sporu.
4.Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

8.KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p. Martą Meler pod nr telefonu (54) 270 00 12 wew. 10 lub, e-mail: swiadczeniaskrwilno@o2.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy Skrwilno, ul. Rypi
ńska 7, 87-510 Skrwilno, Referat Świadczeń Rodzinnych pokój nr 25.

9.ZAŁĄCZNIKI
Formularz Oferty
Wzór Umowy
Wzór Sprawozdania
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZAPROSZENIE

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY SKRWILNO 
„GRODZISKO”   SERDECZNIE ZAPRASZA
DZIECI I MŁODZIEŻ
W  DNIACH  OD 5 LIPCA 2010r. DO 16 LIPCA 2010 r.
OD GODZ.10:00 DO GODZ. 13:00 
NA  PÓŁKOLONIE LETNIE W ŚWIETLICY W OKALEWIE , W RUDZIE ORAZ
W CZARNI MAŁEJ .
ZAKOŃCZENIE  PÓŁKOLONII  NASTĄPI  W DNIU 16.07.2010r. PIKNIKIEM RODZINNYM.
      
                                                   ZAPRASZAMY CHĘTNYCH
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Z A P R O S Z E N I E


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie
i Stowarzyszenie  Na  Rzecz Rozwoju Gminy Skrwilno „GRODZISKO”
SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ
MIESZKAŃCÓW GMINY SKRWILNO
w dniu  10 LIPCA  2010r.  od godz. 16:00
w Parku Dworskim w Skrwilnie ( po przeglądzie orkiestr dętych)
na  spotkanie  z profilaktyki  cukrzycy  z  lekarzem  diabetologiem
Romanem Wasielewskim.
Podczas spotkania można będzie dokonać bada
ń poziomu cukru we krwi
i  na miejscu odbyć rozmowy indywidualne ze specjalistą.
      
                                              ZAPRASZAMY CHĘTNYCH
Z A P R O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie
i Stowarzyszenie  Na  Rzecz Rozwoju Gminy Skrwilno „GRODZISKO”
SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ
MIESZKAŃCÓW GMINY SKRWILNO
na cykl spotkań ze specjalistami:
Zaproszenie
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU Nr 2/2010 r.
Usługi integracji społecznej
12.07.2010

   W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW)

   Wybór usługodawców odbył się w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. [Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie
ń publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) dopuszcza się stosowanie procedury CPP. ]
Zadanie Oferent Status oferty Przyznana kwota
„Rozwój świadomości tradycji regionu m.in. poprzez promowanie żywności regionalnej i pokazy kulinarne” Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Skrwilno „Grodzisko” w partnerstwie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Okalewie-Kolonia Oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego 9.000,00zł
Przewodniczący Komisji
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      
Gmina Skrwilno                                                    Skrwilno, dnia  30.06.2010r
ul. Rypi
ńska 7
87-510 Skrwilno        Zamówienie dotyczące zorganizowania szkolenia dla lidera gminnego,
w którego skład wchodziłby np.: plan rozwoju lidera, który zajmie się działalnością z zakresu polityki społecznej na rzecz rozwoju Gminy Skrwilno, zwiększenie kompetencji i motywacji lidera do działa
ń na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i rozwoju społecznego w gminie oraz rolę i zadania animatora lokalnego. Zasady tworzenia projektów miękkich – metodologię projektową. Planowanie ścieżki rozwoju zawodowego specjalisty – lidera rozwoju lokalnego.

Zorganizowanie szkolenia dla 1 osoby (potwierdzone certyfikatem lub zaświadczeniem), Gmina zapłaci Usługodawcy kwotę nie przekraczającą  3.000,00 zł.

W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p. Martą Meler pod nr telefonu (54) 270 00 12 wew. 10 lub, e-mail: swiadczeniaskrwilno@o2.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy Skrwilno, ul. Rypi
ńska 7, 87-510 Skrwilno, Referat Świadczeń Rodzinnych pokój nr 25.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZAPROSZENIE - bezpłatny kurs pierwszej pomocy
OGŁOSZENIE - bezpłatny kurs pierwszej pomocy
ZAPROSZENIE - bezpłatne spotkanie z dietetykiem
ZAPROSZENIE na cykl spotkań ze specjalistami
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
Podsumowanie działa
ń na Sesji Rady Gminy Skrwilno 08.11.2010 r.
08.11.2010             Podsumowanie działań na Sesji Rady Gminy Skrwilno